Vänföreningen Pianomusik i Flen

Föreningens syfte är att vara ett stöd och en stimulans till konsertserien Pianomusik i Flen och samarbetet med Flens Kommun och dess kulturskola.

Bli medlem!
För att bli medlem i vänföreningen, skicka namn, adress och e-post till kassör Jan Flodin på flodin.asphagen@gmail.com
Medlemsavgiften är 100 kr/år och betalas till:
SWISH: 123 219 2433
Bankgiro: 5083-0512

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022 MED VÄNFÖRENINGEN PIANOMUSIK I FLEN

Tid: Fredagen den 18 november kl 16
Plats: Församlingshemmet, Flen
Årsmöteshandlingar tillhandahålls på mötet.
Handlingar att ladda ner, se nedan.

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2022 OCH 2023
100 kr per år kan betalas på bankgiro 5083-0512 eller Swishnr 123 219 24 33

Dagordning enligt stadgarna:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga kallelse
5. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning jämte revisorns berättelse
6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7. Val av ordförande
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Val av valberedning med minst tre ledamöter
11. Fastställande av årsavgift
12. Övriga ärenden

Ekonomisk redovisning 2021

Årsberättelse 2021 (publiceras inom kort)

Ekonomisk redovisning 2020

Årsberättelse 2020


Styrelsen:
Jan-Ivar Kvickström, ordf.
Jan Flodin, kassör
Ann Maj Thoresson
Eva Datta
Martin Sturfält
Karna Mason
Stefan Bojsten
Johan Sandback

Vänförengens styrelse är tacksamma för återkoppling från vår publik. Skriv gärna till oss med frågor eller synpunkter gällande verksamheten.

Jan-Ivar Kvickström: janivar.kvickstrom1@gmail.com
Jan Flodin: flodin.asphagen@gmail.com
Eva Datta: evadatta@telia.com