Vänföreningen Pianomusik i Flen

Föreningens syfte är att vara ett stöd och en stimulans till konsertserien Pianomusik i Flen.

Bli medlem!
För att bli medlem i vänföreningen, skicka namn, adress och e-post till kassör Jan Flodin på flodin.asphagen@gmail.com
Medlemsavgiften är 100 kr/år och betalas till:
SWISH: 123 219 2433
Bankgiro: 5083-0512

Årsmöte 2021
Tid: Tisdagen den 23 november 2021 kl 19.00
Plats: Flens biblioteks hörsal
Årsmöteshandlingar tillhandahålls på mötet.

PROGRAM
En av Martin Sturfälts elever, Herman Pellbäck född 2004, spelar
Sonat opus 10 nr av Ludwig van Beethoven
Två etyder av Aleksandr Skrjabin
Vallée d’Oberman av Franz Liszt

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna, se nedan.

Enkel förtäring

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgften för 2021, 100 kr per person, kan betalas till bankgiro 5083-0512 eller Swishnr 123 219 24 33. Det går även bra att betala medlemsavgiften för 2022 på samma gång.

Dagordning enligt stadgarna:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga kallelse
5. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning jämte revisorns berättelse
6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7. Val av ordförande
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Val av valberedning med minst tre ledamöter
11. Fastställande av årsavgift
12. Övriga ärenden

Ekonomisk redovisning 2020

Årsberättelse 2020


Styrelsen:
Jan-Ivar Kvickström, ordf.
Jan Flodin, kassör
Ann Maj Thoresson
Eva Datta
Martin Sturfält
Karna Mason
Stefan Bojsten
Johan Sandback

Vänförengens styrelse är tacksamma för återkoppling från vår publik. Skriv gärna till oss med frågor eller synpunkter gällande verksamheten.

Jan-Ivar Kvickström: janivar.kvickstrom1@gmail.com
Jan Flodin: flodin.asphagen@gmail.com
Eva Datta: evadatta@telia.com