Vänföreningen Pianomusik i Flen

Föreningens syfte är att vara ett stöd och en stimulans till konsertserien Pianomusik i Flen.

Bli medlem!
För att bli medlem i vänföreningen, skicka namn, adress och e-post till kassör Jan Flodin på flodin.asphagen@gmail.com
Medlemsavgiften är 100 kr/år och betalas till:
SWISH: 123 219 2433
Bankgiro: 5083-0512

Årsmöte 2020
Tid: Söndagen den 25 oktober 2020, kl. 15.00
Plats: Församlingshemmet i Flen, Orrestagatan 8
Årsmöteshandlingar tillhandahålls på mötet.

Dagordning:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga kallelse
5. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning jämte revisorns berättelse
6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7. Val av ordförande
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Val av valberedning med minst tre ledamöter
11. Fastställande av årsavgift
12. Övriga ärenden


Styrelsen:
Jan-Ivar Kvickström, ordf.
Jan Flodin, kassör
Ann Maj Thoresson
Eva Datta
Martin Sturfält
Karna Mason
Stefan Bojsten
Johan Sandback

Vänförengens styrelse är tacksamma för återkoppling från vår publik i dessa omvälvande tider. Skriv gärna till oss med frågor eller synpunkter gällande verksamheten.

Jan-Ivar Kvickström: janivar.kvickstrom1@gmail.com
Jan Flodin: flodin.asphagen@gmail.com
Eva Datta: evadatta@telia.com